Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FELNŐTTKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Az Artopolis Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése, továbbá az európai általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1) bekezdése alapján a felnőttképzésben részt vevőket adataik kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatja:

Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Adatkezelő:

Artopolis Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szabó Imre u. 29.

Telephely: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 24.

E-mail:

Adatfeldolgozó:

Kincs Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Hóvirág u. 29.

Telephely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 1.

E-mail:

Az adatkezelés célja:

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglalt képzési forma megvalósítása, felnőttképzés nyújtása a részt vevő személyek (az adatkezeléssel érintettek) számára.

A jelentkezők és a résztvevők jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése, a hivatkozott jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése.

Kezelt adatok köre:

A kötelezően kezelt adatok körét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § határozza meg, amely alapján nyilván kell tartani:

A képzésben résztvevő

 1. nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

 2. a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

a) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

b) képzésbe történő felvételével,

c) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

d) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatosak,

 1. a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az adatkezelés az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges;

 3. az adatkezelést jogszabály írja elő;

 4. az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A hivatkozott felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az adatkezelő a személyes adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli.

Az érintett jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyes adatok törlésére csak a jogszabályban feltüntetett határidő lejárta után van lehetőség.

Az ilyen törlési korlátozással nem érintett adatok esetében az érintett személyes adatainak törlését az alábbiak alapján kérheti:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;

Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Igénybe vehető jogorvoslatok:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: 1 / 391-1400

 1. Bíróság

Az érintett a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.